Όροι Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

ΑΥΡΑ, ΟΣΟ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ

 1. Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία«COCACOLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»/ ο «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλοLEON & PARTNERS S.A.” η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισιάς 55 & Αρτέμιδος, με ΑΦΜ 094433770 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TENFOUR ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο “ΤenFour η οποία εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Αγίας Σοφίας 9, με ΑΦΜ 80035304 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (εφεξής καλούμενες από κοινού οι «Διαφημιστικές»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «ΑΥΡΑ» (εφεξής το Προϊόν ) προκηρύσσει προωθητική ενέργεια καταναλωτών με την ονομασία «ΟΣΟ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ» (εφεξής καλούμενη η «Προωθητική Ενέργεια»), η οποία θα διενεργηθεί μέσω microsite του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, που θα δημιουργήσει η Διοργανώτρια στο site www.frontisetinavrasou.gr υπό τη διεύθυνση  https://diagonismos.frontisetinavrasou.gr (εφεξής καλουμένη η «Ιστοσελίδα»).
 2. Σκοπός της Προωθητικής Ενέργειας Κατά το πρώτο στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας σκοπός είναι η ανάδειξη (α) μέσω της συγκέντρωσης και εξαργύρωσης σαράντα δύο (42) πόντων, κατά τους παρόντες όρους, συνολικά δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (2.330) νικητών, στους οποίους θα απονεμηθούν τα Δώρα Α και (β) μέσω της συγκέντρωσης και εξαργύρωσης ογδόντα τεσσάρων (84) πόντων, κατά τους παρόντες όρους, συνολικά χιλίων επτακοσίων εβδομήντα (1770) νικητών, στους οποίους θα απονεμηθούν τα Δώρα Β. Κατά το δεύτερο στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας σκοπός είναι η ανάδειξη μέσω κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη  λήξη της Διάρκειας του δεύτερου σταδίου της Προωθητικής Ενέργειας κατά τους παρόντες όρους, ενός (1) τυχερού Μεγάλου Νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το Μεγάλο Δώρο της Προωθητικής Ενέργειας, εφεξής από κοινού τα «Δώρα».
 3. Δικαίωμα Συμμετοχής. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»), που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και συνιστούν καταναλωτές του Προϊόντος.
 4. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και των Διαφημιστικών, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δεύτερου βαθμού καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που προμηθεύονται το Προϊόν και τις Συσκευασίες όχι για ιδία κατανάλωση αλλά για σκοπούς εξυπηρέτησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, λ.χ. διατηρούν επιχείρηση εστίασης.
 5. Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής του πρώτου σταδίου τηςης Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01.06.2019 ώρα 10.00 π.μ. έως και την 31.07.2019 ώρα 12:00 μ.μ. ή μέχρις εξάντλησης των Δώρων Α ή/και Β ή εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Συσκευασιών οποιοδήποτε γεγονός επέλθει νωρίτερα (εφεξής η «Διάρκεια του πρώτου σταδίου της 2 Προωθητικής Ενέργειας»). Σε περίπτωση εξάντλησης των Δώρων Α ή/και Β ή των αποθεμάτων των Συσκευασιών πριν από την 31.07.2019, η Διοργανώτρια θα ενημερώσει σχετικά με ανακοίνωσή της στην Ιστοσελίδα. Ως διάρκεια διεξαγωγής του δεύτερου σταδίου της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01.06.2019 έως και την 26.08.2019 και ώρα 14.30 (εφεξής η «Διάρκεια του δεύτερου σταδίου της Προωθητικής Ενέργειας»). Διευκρινίζεται ότι από τη λήξη της Διάρκειας του πρώτου σταδίου της Προωθητικής Ενέργειας και μέχρι τη λήξη της Διάρκειας του δεύτερου σταδίου της Προωθητικής Ενέργειας, το πρώτο στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας δεν θα είναι ενεργό και συνεπώς θα έχει παύσει η διαδικασία συλλογής/ εξαργύρωσης πόντων, διάθεσης Δώρων Α και Β κτλ, θα είναι μόνο δυνατή η συμμετοχή στην κλήρωση για το Μεγάλο Δώρο, σύμφωνα με τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στους όρους 11 και 13 κατωτέρω.
 6. Τρόπος Συμμετοχής. Υπό την επιφύλαξη των όρων 3 και 4 ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα με την αγορά κάθε προωθητικής συσκευασίας Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ 1,5L φέρουσα επισήμανση προώθησης της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, εφεξής καλουμένη η «Συσκευασία», αφού βρει τον μοναδικό κωδικό που βρίσκεται κάτω από το καπάκι της Συσκευασίας, να συμμετέχει στην Προωθητική Ενέργεια με τον ακόλουθο τρόπο:
  1. 6.1.Επισκεπτόμενος την Ιστοσελίδα ο ενδιαφερόμενος θα (α) εισάγει τον μοναδικό κωδικό στο ειδικό χωρίο, και (β) θα συμπληρώνει τα στοιχεία του στα υποχρεωτικά πεδία της ειδικά διαμορφωμένης φόρμας, που είναι: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και κωδικός πρόσβασης για την δημιουργία προφίλ χρήστη (το στάδιο αυτό απαιτείται μόνο κατά την υποβολή της πρώτης συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντα). Στο προφίλ χρήστη έκαστος συμμετέχων μπορεί να δει και το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει. Κατά τη Διάρκεια του πρώτου σταδίου της Προωθητικής Ενέργειας, έκαστος συμμετέχων, βάσει των πόντων που έχει συλλέξει μπορεί να επιλέξει εάν θα εξαργυρώσει τους πόντους με κάποιο από τα διαθέσιμα δώρα, όπως αυτά περιγράφονται στον όρο 13 κατωτέρω, υπό τις προϋποθέσεις του όρου 11, ή αν θα συνεχίσει την συλλογή πόντων.

   6.2. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδεχθούν ότι ανέγνωσαν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους της Προωθητικής Ενέργειας.

  Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»). Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία υπό 6.1. (α)  και 6.2. κάθε φορά που θα επιθυμεί να καταχωρήσει έναν νέο μοναδικό κωδικό στο ειδικό χωρίο της Ιστοσελίδας. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

 7. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία της Διοργανώτριας από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρα 11:00– 15:00. Οι Συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να παραλάβουν από έναν μοναδικό κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στη Διοργανώτρια  με την ένδειξη «Για την Προωθητική Ενέργεια: «Όσο φροντίζεις κερδίζεις». Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία υποβολής συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 6 ανωτέρω.
 8. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της Διάρκειας του δεύτερου σταδίου της Προωθητικής Ενέργειας κατά τα ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτής ή μετά την τυχόν ανάκλησή της τυχόν προωθητικές Συσκευασίες του Προϊόντος που βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της Προωθητικής Ενέργειας και τυχόν κωδικοί συμμετοχής που χορηγήθηκαν τηλεφωνικά/ ταχυδρομικά, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον το Διοργανωτή και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας.
 9. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών με διαφορετικούς μοναδικούς κωδικούς, έχει όμως το δικαίωμα λήψης ενός (1) μόνο εκ των Δώρων Α σακίδιο ADIDAS και ενός (1) μόνο εκ των Δώρων Β σάκος ADIDAS. Επιπλέον έκαστος Συμμετέχων με κάθε υποβολή ενός μοναδικού κωδικού αποκτά δικαίωμα μίας συμμετοχής στην κλήρωση που θα λάβει χώρα για το Μεγάλο Δώρο. Η υποβολή πολλαπλών συμμετοχών με περισσότερους μοναδικούς κωδικούς αυξάνει τις συμμετοχές εκάστου Συμμετέχοντα στην κλήρωση του Μεγάλου Δώρου, οι οποίες θα ισούνται με το αριθμό των συμμετοχών που έχει υποβάλει.  Ο έλεγχος των πολλαπλών συμμετοχών διενεργείται με ταύτιση των στοιχείων επικοινωνίας των Συμμετεχόντων.
 10. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, οι Διαφημιστικές ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια από το σύστημα του Διοργανωτή, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
 11. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:
  1. 11.1. Πρώτο στάσιο: (α) Οι πρώτοι δύο χιλιάδες τριακόσιοι (2.330) Συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν σαράντα δύο (42) πόντους, ήτοι θα συμπληρώσουν 42 μοναδικούς κωδικούς στο ειδικό πεδίο της Ιστοσελίδας, και θα τους εξαργυρώσουν, κατά τη διαδικασία που θα υποδεικνύεται σε αυτούς στην Ιστοσελίδα, θα δύνανται να λάβουν από ένα εκ των Δώρων Α. Σημειώνεται ότι οι Συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν να εξαργυρώσουν τους παραπάνω πόντους τους, μπορούν να συνεχίσουν τη συλλογή των πόντων προκειμένου να διεκδικήσουν το Δώρο Β   (β) Οι πρώτοι χίλιοι επτακόσιοι εβδομήντα (1.770) Συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν ογδόντα τέσσερις (84) πόντους, ήτοι θα συμπληρώσουν 84 μοναδικούς κωδικούς στο ειδικό πεδίο της Ιστοσελίδας, και θα τους εξαργυρώσουν, κατά τη διαδικασία που θα υποδεικνύεται σε αυτούς στην Ιστοσελίδα, θα δύνανται να  λάβουν ένα εκ των Δώρων Β,

   11.2.Δεύτερο στάδιο: Mε κάθε συμμετοχή του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια έκαστος Συμμετέχων λαμβάνει μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει τη Δευτέρα 26.08.2019 Δευτέρα 26.08.2019 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας (Κηφισίας 60, Μαρούσι, ΤΚ 15125), παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής (εφεξής ο Μεγάλος Νικητής») και δύο (2) επιλαχόντες νικητές, (εφεξής καλούμενοι οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή μετά το πέρας 5 ημερών από την ανακοίνωση του νικητή, είτε σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του. Αναφορικά με τα Δώρα Α και Β σημειώνεται ότι μετά την απόδοση αυτών στους νικητές, με την εξαργύρωση των σχετικών πόντων, οι πόντοι εκάστου Συμμετέχοντα αφαιρούνται και απαιτείται η εκ νέου συγκέντρωση πόντων, κατά τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται στο παρόν, για τη λήψη πρόσθετων δώρων, υπό την επιφύλαξη του όρου 9 ανωτέρω. Η εξαργύρωση μοναδικών κωδικών με δώρα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Δώρων. Oι Συμμετέχοντες θα πρέπει να κρατούν τους κωδικούς συμμετοχής που βρίσκουν στις Συσκευασίες και τους οποίους χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια.

   11.3. Αναφορικά με τα Δώρα Α και Β σημειώνεται ότι μετά την απόδοση αυτών στους νικητές, με την εξαργύρωση των σχετικών πόντων, οι πόντοι εκάστου Συμμετέχοντα αφαιρούνται και απαιτείται η εκ νέου συγκέντρωση πόντων, κατά τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται στο παρόν, για τη λήψη πρόσθετων δώρων, υπό την επιφύλαξη του όρου 9 ανωτέρω. Η εξαργύρωση μοναδικών κωδικών με δώρα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Δώρων. Oι Συμμετέχοντες θα πρέπει να κρατούν τους κωδικούς συμμετοχής που βρίσκουν στις Συσκευασίες και τους οποίους χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια.

 12. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός της συνολικής διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας.
 13. Δώρα: Τα Δώρα της Προωθητικής Ενέργειας είναι τα ακόλουθα:
 14. Δώρο Α: Μία τσάντα πλάτης υπό την εμπορική ονομασία «Adidas»

  Δώρο Β: Ένα σακίδιο υπό την εμπορική ονομασία «Adidas»

  Μεγάλο Δώρο: ένα πενθήμερο ταξίδι για 2 άτομα στο Euphoria Retreat

  Διευκρινίζεται ότι στα Δώρα δεν περιλαμβάνεται καμία πρόσθετη δαπάνη ή άλλα έξοδα, πέραν των ως άνω περιοριστικά αναφερομένων, όπως ενδεικτικά  δαπάνες μεταφοράς, λοιπά γεύματα, ασφαλιστική κάλυψη του ταξιδίου, φόρος διαμονής κ.α.  Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στις προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους ίδιους. Ειδικά αναφορικά με το Μεγάλο Δώρο, αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και συνεννόησης με τις Διαφημιστικές και βάσει της διαθεσιμότητας του Euphoria Retreat.

 15. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση του Μεγάλου Δώρου. O Μεγάλος Νικητής θα ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης, με το όνομα χρήστη με το οποίο συμμετείχε στην Προωθητική Ενέργεια κατά τα ανωτέρω. Ο Μεγάλος Νικητής θα ειδοποιηθεί με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email που έχει χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα, μέσω του οποίου έλαβε μέρος στην Προωθητική Ενέργεια. Ο Μεγάλος Νικητής, προκειμένου να κατοχυρώσει το Μεγάλο Δώρο του, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την αποστολή σε αυτόν του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος, να αποστείλει απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα και να δηλώσει τα ακόλουθα στοιχεία του: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ), ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, επιθυμητή ημερομηνία αξιοποίησης του δώρου του καθώς και την έγγραφη αποδοχή αυτού. Κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη στο Euphoria Retreat θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και να συμπληρώσει και υπογράψει το ειδικό έντυπο παραλαβής Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας που θα του κοινοποιηθεί κατά την ως άνω ειδοποίηση να αποστείλει απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ) καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Για την απόδοση των δώρων Α και Β οι νικητές θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους ενημερώνει για το δώρο τους και θα τους ζητάει να σταλούν τα απαραίτητα στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, χρώμα δώρου και την έγγραφη αποδοχή τους. Τα Δώρα Α και Β θα αποστέλλονται με δαπάνη της Διοργανώτριας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00’ με 17:00’ στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα έχει δηλωθεί από τους νικητές. Για την παραλαβή των εν λόγω δώρων απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και συμπλήρωση/ υπογραφή του σχετικού εντύπου παραλαβής.
 16. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω για τους νικητές, το δικαίωμα παραλαβής των Δώρων απόλλυται αυτόματα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και των Διαφημιστικών. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του Διοργανωτή ή/και των Διαφημιστικών.
 17. Ο Διοργανωτής και/ή οι Διαφημιστικές δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν και / ή αποδεχθούν το Δώρο τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια, ή εάν αρνούνται να συμπράξουν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την υπογραφή/παράδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των δώρων. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των Δώρων, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας του Διοργανωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
 18. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή των Διαφημιστικών περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των Δώρων της Προωθητικής Ενέργειας. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ο Διοργανωτής δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Η χρήση και αξιοποίηση των Δώρων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, ο Διοργανωτής, οι Διαφημιστικές και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του Μεγάλου Δώρου του παρόντος. Οι τυχεροί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια αυτού.
 19. Ο Διοργανωτής και / ή οι Διαφημιστικές, στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής και / ή οι Διαφημιστικές δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
 20. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και / ή οι Διαφημιστικές πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών  κατά την παραλαβή των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια κατά τα ανωτέρω.
 21. Οι νικητές οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης των Δώρων κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, αντιλαμβανόμενοι πλήρως πως η συμπεριφορά τους αντανακλά αυτόματα στο Διοργανωτή και τα προϊόντα του.
 22. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη του Διοργανωτή ή/και των Διαφημιστικών από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.
 23. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή και / ή των Διαφημιστικών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του  Διοργανωτή και / ή των Διαφημιστικών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.
 24. Ο Διοργανωτής ή/και οι Διαφημιστικές δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Προωθητική Ενέργεια.
 25. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.
 26. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και/ή οι Διαφημιστικές  δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας  παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 27. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Προωθητική Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την Προωθητική Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής και / ή οι Διαφημιστικές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Προωθητικής Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή και / ή των Διαφημιστικών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.
 28. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή και / ή τις Διαφημιστικές για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και των Διαφημιστικών, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της Προωθητικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, της αξιοποίησης των δώρων, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι Συμμετέχοντες μέσω Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές, εικονιζόμενοι ή μη, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.
 29. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τον Διοργανωτή ή/και τις Διαφημιστικές ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τον Διοργανωτή και τις Διαφημιστικές.
 30. Πληροφορίες – Παράπονα. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected].
 31. Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, οι Διαφημιστικές ως εκτελούσες την επεξεργασία ή/και η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ).
  • Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
  • Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας της Προωθητικής Ενέργειας.
  • Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Διαφημιστικών, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, τουριστικές επιχειρήσεις ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των Νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές.
  • Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας, την απόδοση και αξιοποίηση των Δώρων.
  • Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
  • Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  • Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
  • Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.
 32. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα του Διοργανωτή και των Διαφημιστικών.
 33. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 34. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και των Διαφημιστικών. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων.
 35. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.

Δεύτερη Έκδοση- Ιούλιος 2019